Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil

Aquest curs es troba regulatper l’Institut Valencià de la Joventut,Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentariament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, per les que es regulen la formació en matèria d’animació juvenil a la Comunitat Valenciana.

La normativa crea un marc comú de treball al temps que estipula les exigències per a obtindre el títol de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT).

Per tal d’inscriure’s al curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT), l’alumnat deurà haver complit 16 anys abans de l’inici del curs i 18 anys abans de la finalització del curs per a l’expedició de la certificació corresponent. Per a rebre la titulació de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, l’alumnat haurà de tindre majoria d’edat.

El curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil té una durada de 310 hores, repartides en dos etapes: lectiva i pràctiques. El termini màxim per a cursar aquestes hores i complir tots els requisits finalitzen als 3 anys de la data d’inici del curs.

Més informació

Coordinació

La persona coordinadora del curs té com a funció principal vetllar pel correcte desenvolupament del mateix, tant pel que es refereix a la docència del programa temari i la intervenció del professorat, com en relació de l’alumnat amb l’organització del curs, com respecte a l’atenció de les consultes i sol·licituds de l’alumnat. Així la funció de coordinació són:

 • Valorar i introduir canvis en calendaris, professorat i temes (bé siga per la necessitat d’atendre imprevistos o per necessitats observades a nivell formatiu).
 • Atendre consultes i guiar l’alumnat per a l’obtenció de la informació que aquest necessite.
 • Atendre, valorar i gestionar la resposta a les sol·licituds o crítiques que l’alumnat li dirigisca respecte a la qualitat o la gestió del desenvolupament dels curs.
 • Avaluar (amb col·laboració amb el professorat) l’aptitud de cada alumne o alumna per a l’obtenció de la corresponent titulació final.

La via de comunicació fonamental (excepte els moments en què aquest assisteix al curs com a professorat o per a gestions concretes) entre alumnat i coordinació és el correu electrònic. Per tant, l’adreça email de la persona coordinadora com de l’alumnat deu ser arreplegada amb rigorositat.

La coordinació del curs tramitarà l’expedient de cada alumne i alumna: inscripció, control d’assistències, certificats, pràctiques, recepció de memòries, titulació… i per altra part vetllarà per la correcta aplicació de la normativa de l’IVAJ.

Etapa lectiva

L’Escola mÓn Màgic organizamos l’etapa lectiva te una durada de 100 hores presencials, distribuïdes en sessions periòdiques que atenen diferents Unitats Temàtiques impartides per distint professorat i 50 hores on-line, que l’alumnat deurà de realitzar al llarg de l’etapa lectiva i fins a 3 mesos posteriorment des de la data de finalització de la mateixa. Durant aquesta etapa es realitzarà seguiment de l’alumnat per part de la Coordinació i el Claustre de Professorat (assistència, comportament, progressos…).

Aquest model es basa en:

 • Preparació elaborada dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels docents, guia de l’alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts amb exercicis i bibliografia d’ampliació.
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.
 • Plataforma tecnològica simple.
 • Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat.
 • Acompanyament del professorat i de la Coordinadora del curs.
 • Avaluació continua i final per a mesurar el progrés de cada alumne.

Així:

L’alumnat quan s’inscriu en el curs, tindrà a la seua disposició una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà tres mesos després de la sessió presencial del curs on s’habilite aquest contingut.

Durant la formació no presencial, l’alumnat podrà entrar a l’aula virtual i trobarà informació del funcionament del curs: presentació del curs, guió de la memòria, els mòduls de continguts, les avaluacions i les pràctiques.

La part virtual serà asíncrona: l’alumnat i el professorat no han de coincidir ni en l’espai ni en el temps.

Requisits d'assistència

L’assistència mínima obligatòria, segons la normativa de l’IVAJ, deurà superar el 85% del total d’hores de cada mòdul. En cas que l’alumnat deixara d’assistir (siga quina siga la raó –no s’admeten justificacions de cap tipus-) a un percentatge de temps superior del 15%, a l’acabament de cada mòdul automàticament serà qualificat com a No Apte/a es procedirà a la seua comunicació i el seu expedient quedarà tancat.

 

Mòduls del curso

El Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT) consta de quatre mòduls dels quals tres són formatius i un de pràctiques. Aquests mòduls són:

 • Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 h) MF1866_2
 • Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 h) MF1867_2
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 h) MF1868_2
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (160 h) MP0270

L’alumnat disposa d’un dossier per cada mòdul compost per una recopilació de textos per a l’estudi dividits en diferents continguts. S’entén que la lectura i aprofitament d’aqueixos materials, complementen la dinàmica activa i participativa de les classes lectives, de manera que durant les mateixes no es tracta tant de recopilar la informació escrita com de viure experiències per a l’aprenentatge. Aquests materials no s’entregaran copiats per a l’alumnat, sinó que estaran disponibles a l’aula virtual.

Avaluació

A la finalització de l’etapa lectiva, l’alumnat serà qualificat de manera individual per la coordinació del curs, amb una valoració de “APTE/A” o “NO APTE/A”.

Els criteris d’avaluació de l’alumnat serà el següent:

 • Participació: s’observarà i valorarà l’aprofitament i la qualitat de la participació. Es valorarà el comportament actiu o passiu que realitze l’alumnat durant l’etapa lectiva (amb el professorat i la resta d’alumnat) per a poder ser avaluat, haurà de superar el 85 % de les hores lectives.
 • Qualificació en cada una de la unitats de competència associada als mòduls formatius establits.
 • Idoneïtat per a la funció: es valorarà el conjunt d’actituds i aptituds per a l’exercici de les funcions per a les quals capacita el curs, tenint en compte l’informe d’avaluació de les pràctiques i la memòria.
 • Conducta apropiada: davant una conducta inapropiada de l’alumnat (falta de respecte, actituds negatives…), el professorat té la potestat de decidir si continua o és expulsat de la sessió. Serà la persona coordinadora del curs qui valore si, en eixes circumstàncies, eixa persona continue posteriorment l’assistència o no.
Documentació

La documentació que forme part de l’expedient de cada persona del grup de l’alumnat o que acredite el compliment dels requisits per la seua part a l’etapa lectiva del curs és la següent:

 • Fitxa d’inscripció. Abans de l’inici del període lectiu l’alumnat deu reomplir el formulari d’inscripció que contindrà les dades necessàries per a la tramitació de l’expedient.
 • Certificat d’Assistència al curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. Aquest document pot ser útil a l’alumnat que vaja a iniciar les pràctiques i hagen de justificar front l’entitat organitzadora la seua assistència a un curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil homologat.
 • Informe d’avaluació de pràctiques, necessàri posteriorment per a la certificació de l’etapa de pràctiques.
 • Registre d’assistència, l’alumnat deu assegurar-se de signar en el full de registre d’assistència, que facilita el professorat a cada sessió del curs. Aquests fulls són els que serveixen per a comptabilitzar i justificar les hores lectives de cada persona.
 • Certificat d’Avaluació d’Etapa Lectiva, que la coordinació proporcionarà a la finalització del curs, amb la qualificació d’APTE/A a aquell alumnat que hagen complit els requisits exigits i avaluació la qual hage sigut positiva, i de NO APTE/A a qui l’avaluació siga negativa.
Etapa de pràctiques

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals que té una durada de 160 h, 100 h deuran ser justificades com a temps de pràctiques en activitats de temps lliure, 30 h són de planificació, organització i avaluació; i 30 h s’entendran com a dedicació a l’elaboració de la memòria escrita corresponent.

L’alumne pot començar les pràctiques una vegada cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva i conclou amb la presentació de la Memòria i de l’Informe d’Avaluació (de l’entitat on hagen sigut realitzades) sempre abans de transcorreguts 35 mesos de l’inici de l’etapa lectiva, ja que la tramitació de Coordinació per a donar la qualificació d’aptitud i sol·licitar el corresponent Títol final a l’IVAJ, pot durar fins a un mes.

La Coordinació del curs podrà orientar a l’alumnat al voltant de les possibilitat de realitzar les seues Pràctiques en distintes institucions que aquest propose, de forma que les persones interessades puguen donar els pertinents passes per a incorporar-se a projectes que tinguen les característiques exigides.

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un monitor en una activitat de temps lliure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. L’alumne ha de fer les pràctiques en una activitat que complisca les característiques següents:

 • Les pràctiques deuen realitzar-se en entitats (ajuntaments, centres escolars, associacions, empreses, etc.) que puguen emetre el certificat final de pràctiques i en entorns d’activitats educatives de temps lliure que estiguen adreçades als àmbits de la infància i la joventut.
 • Tenir caràcter NO remunerat.

L’etapa de pràctiques deu realitzar-se en algunes de les modalitats següents:

 • Activitat intensiva en campaments, colònies, escoles d’estiu, etc. exercint funcions de monitoratge.
 • Activitat continuada en una entitat que desplegue activitats de temps lliure infantil i juvenil, tals com activitats periòdiques en centres juvenils, tallers extraescolars o animacions en el temps lliure, sempre que siguen a la mateixa entitat.

El període de pràctiques deu ser supervisat per un tutor/a, designat pel centre on es desenvolupen, que signarà el corresponent Informe d’Avaluació.

Titulació

Es considera que l’alumne està en disposició d’obtindre el títol de Monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (MAT) quan compleixi els punts següents:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del total d’hores de cada mòdul.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor de temps lliure.

Una vegada finalitzades les dos etapes del curs, sempre que s’hagen complit els requisits establerts i en el cas de l’alumnat que haja obtingut la qualificació d’APTE/A, la coordinació tramitarà la sol·licitud de la titulació a l’Institut Valencià de la Joventut que procedirà a expedir el certificat corresponent.

Durant eixe període, la Coordinació del curs proporciona a l’alumnat, en el cas que ho sol·licite, un certificat provisional. En el certificat provisional constaran les dades de la persona interessada, l’entitat on ha realitzat el curs, les dates de realització i la duració del mateix, així com la qualificació d’APTE/A i el fet que el títol oficial es troba en fase de tramitació en l’IVAJ.

Inmediatament quan tinga lloc l’expedició del títol per part de l’IVAJ la Coordinació informarà l’alumnat que eixa titulació es troba en el seu poder de forma que aquest puga areplegar-lo en la seu on ha realitzat el curs i en l’horari previst d’atenció personal.

Observacions

Observacions: Estaran exempts de realitzar els mòduls formatius MF1867_2 i MF1868_2 els que estiguen en possessió del Diploma de Director o Directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (DAT) o equivalent.