Avís Legal

PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB

www.escolamonmagic.com pertany a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, amb CIF: G12547022 i situada en Raval de València 11, 12185 – Les Coves de Vinromà, Castelló. Pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica info@escolamonmagic.com

SEGONA.- OBJECTE DE LA WEB

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC posa a la disposició del públic (d’ara en avant usuari) que accedisca a la present web informació i dades (d’ara en avant CONTINGUTS i/o SERVEIS), mitjançant una web de caràcter informativa, que són proporcionats i creats per nosaltres.

Donada la naturalesa de la Web, el seu contingut i finalitat, la navegació a través de la mateixa es pot fer sense necessitat de registrar-se.

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i/o configuració de la web, així com de les presents Condicions Generals. Així, i donada la naturalesa de la pròpia de la Web, és possible que s’incloguen canvis en aquestes.

Per tot això, i atés que tot usuari (registrat o no) assumeix que els seran aplicable aquestes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent en el moment del seu accés, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les cada vegada que accedisquen. ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC recomana, doncs, la seua lectura amb cada accés a la Web.

TERCERA.- ACCÉS A la WEB

L’accés i ús d’aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part de ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, que podrà, sense previ avís, suspendre o modificar les condicions d’accés, tant a la totalitat de la WEB com a part d’aquesta.

El hardware i software necessari per a accedir a la web seran per compte dels usuaris, per la qual cosa ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC no serà responsable del seu funcionament ni qualsevol altre fet derivat d’aquest; tampoc dels drets d’ús o llicències requerits per a la seua utilització.

QUARTA.- UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

L’usuari s’obliga a usar el present portal web de manera diligent, correcta i lícita. En particular, i sense que produïsca efectes limitatius, es compromet a abstindre’s de:

 utilitzar els serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés;

 realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC o a tercers;

 emprar el seu contingut i la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials que contravinguen la finalitat de la web, així com missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC puga patir amb ocasió o a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, com a titular de la web, vetlarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a interrompre, a la seua sencera discreció, tant el Servei, com fins i tot excloure a l’usuari del Lloc web en cas de presumpta comissió, total o parcial, d’algun dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, així com en cas d’observar conductes que, al seu judici, resulten contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc web, la Llei, les normes establides per ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi.

QUINTA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, pertanyen ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC o en el seu cas, de tercers els drets dels quals ostenta legítimament. En tots dos casos estan protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seua distribució, modificació, alteració o descompilació.

Les reclamacions que pogueren interposar-se pels usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial relatius a qualsevol dels serveis d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@escolamonmagic.com

SISENA.- CONTINGUT GENERAT PER L’USUARI

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC posa a la disposició de tots els usuaris del portal web diferents formes i mitjans de participació per a fomentar la conversa i l’intercanvi d’informació. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respecten unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Per això, cada usuari haurà de respectar les següents regles de conducta:

Complirà amb els termes i condicions d’aquests Termes de Servei, Normes de la comunitat, i totes les lleis locals, nacionals i reglaments internacionals.

No suplantarà ni es farà passar per una altra persona o organització; en cas contrari, pot incórrer en delicte tipificat en el Codi Penal o altres infraccions de l’ordenament jurídic espanyol.

No utilitzarà un llenguatge irrespectuós i ofensiu. No seran admesos missatges amb amenaces, insults greus o qualsevol altre tipus de comentari que puga ferir la sensibilitat dels altres usuaris. En tal cas, ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, com a titular de la web, es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que contravinga la present condició.

No interferirà en les funcions relacionades amb la seguretat del servei que impedisquen o limiten l’ús o còpia de qualsevol contingut. A més, queda totalment prohibit l’ús d’aquesta web com a mitjà per a organitzar atacs o spam sobre qualsevol altra mena de serveis. Aqueix tipus de continguts seran eliminats.

Els administradors de la pàgina web tenen el dret a esborrar o editar qualsevol contingut que incomplisca qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquests termes legals o puga ser considerat inapropiat per ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC

SETENA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats tal com són i són accessibles sense garanties de cap classe.

A més, es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, no es garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web o dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguen exigir-se’ls responsabilitats en aquest sentit.

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC tampoc serà responsable en cas que existisquen interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen al seu control i/o que siga deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o tinga per origen causes de cas fortuït o força major.

En qualsevol cas, siga com fora la seua causa, no assumirà cap responsabilitat per danys directes ni indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant.

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’haja accedit a través del Lloc web, així com pels serveis prestats o oferits per terceres persones o entitats.

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC tractarà, en la mesura que siga possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no complisca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats en aquesta. En aquest sentit, no té obligació de controlar, i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigisca la legislació vigent o quan siga requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D’igual manera, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguen deure’s a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

Tampoc es fa responsable per la utilització que l’usuari realitze dels serveis del Lloc web ni de les seues contrasenyes, així com de qualsevol altre material d’aquest, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

SETENA.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l’accés al Serveis/contingut de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats, ni sobre l’exactitud o fiabilitat d’aquests.

La funció dels enllaços que apareixen en www.escolamonmagic.com, és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els serveis oferits pel Portal.

Per tot això, no s’assumeix cap responsabilitat pel resultat obtingut a través d’aquests enllaços ni per les conseqüències que es deriven de l’accés pels usuaris a aquests. Aquests són serveis de tercers, per la qual cosa no poden controlar-se ni controla la seua licitud o qualitat. És per això que l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

 

NOVENA.- TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC l’informa que, per visitar el present portal web, no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifique a un Usuari. En canvi, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe a través de dispositius denominats “cookies”.

Les “cookies”, són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten obtindre la següent informació:

La data i hora d’accés al Lloc web: ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

El nombre de visitants diaris de cada secció: ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

 La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el Lloc web.

 El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la seua primera visita al Lloc web.

 Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

 Conéixer els gustos i preferències de l’usuari per a adaptar el contingut de la web a les seues necessitats i interessos.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC adaptar i millorar els seus Serveis als interessos de l’Usuari.

No obstant això, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC informa que en el cas que deshabilite l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta de l’habitual.

D’altra banda, per a la utilització de determinats Continguts o Serveis, ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC podrà requerir de l’Usuari certs dades personals a través dels formularis disposats a aquest efecte.

Per això, i d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers i tractaments sota la titularitat d’ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, amb la finalitat de ser utilitzats per a gestionar la seua sol·licitud d’informació i enviar-li comunicacions publicitàries sobre les ofertes i serveis de l’empresa. Aquestes dades, seran tractats per la legitimitat atorgada pel seu consentiment i es tractaran durant el temps necessari per a donar-li resposta a la seua sol·licitud d’informació i en el cas dels butlletins de notícies, fins que ens revoque el consentiment prestat.

S’informa, així mateix, del caràcter no obligatori de la recollida de dades de caràcter personal, excepte en els camps que indiquen el contrari. Ara bé, ha d’advertir-se que el no emplenament dels mateixos podrà impedir a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC prestar serveis vinculats a tals dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests Serveis.

Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre’ls actualitzats, reservant-se ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, el dret d’excloure dels Serveis a tot Usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

Tots els usuaris poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC, adjuntant fotocòpia del DNI, a l’adreça info@escolamonmagic.com

Per a obtindre més informació sobre aquest punt, s’aconsella a tots els usuaris visitar la secció de Política de Privacitat i Política de Cookies de la web.

NOVENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions interpretatives o litigioses que pogueren plantejar-se, serà aplicable la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, totes dues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.